Ahmed Alshameri

Deputy General Director
Nawaem Abaya EST.
Jeddah– KSA